Technik ekonomista
(TE)

Znajdziesz przykładowe zadania na Egzamin Potwierdzający KwalifikacjeZawodowe w części praktycznej oraz pisemnej (część I), właściwej dla kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista.