Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
(OWoW)

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości jest organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie
technik architektury krajobrazu
technik ekonomista
technik handlowiec
technik informatyk