erasmusplusZgłoszenie do pro­jektu „ECO experiences in European schools!” (KA229) pole­ga­ją­cej na współ­dzia­ła­niu szkół z 5 kra­jów:

  • Pol­ska- Zespół Szkół Zawo­do­wych nr 1 im. KEN,
  • Por­tu­ga­lia -Agru­pa­mento de Esco­las Nuno de Santa Maria,
  • Gre­cja- Gym­na­sio Geni­seas Xan­this,
  • Tur­cja- Ülkü Muhar­rem Ertaş Ana­dolu Lisesi,
  • Rumu­nia- LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRĂTIANU –ȘTEFĂNEȘTI

Jest on finan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską w ramach pro­gramu Era­smus +. Pro­jekt ma wzmac­niać poten­cjał szkół do współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, pozy­ski­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz sta­wia­nia czoła nowym wyzwa­niom.

 

Szkołę będzie repre­zen­to­wać na każdej wymianie dele­ga­cja zło­żona z 4 uczniów oraz 4 nauczy­cieli wybra­nych przez spe­cjalna komi­sje rekru­ta­cyjną .

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Formularz zgłoszeniowy nauczycieli

Regulamin rekrutacji uczniów