foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

dslp

Zapisz

Galeria zdjęć

Wyjazd edukacyjny na pokazy fizyczne w Lublinie

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Wycieczka do Brześcia i Mińska

Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

 

Termin realizacji projektu

Od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej jest realizowany projekt "Dobra szkoła - lepsza przyszłość". Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.                              

Wartość dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi 484 100,00 PLN, w tym kwota wnioskowanego dofinansowania - 433 100,00 PLN.  

Cel projektu                         

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia ogólnego
w Technikum nr 1 poprzez doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu minimum 256 uczniom do dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli.                                       
Działania zaplanowane w ramach projektu są spójne z celem szczegółowym działania 12.2 RPO WL i przyczynią się do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach. 

Planowane zadania:

1. Rozwój kompetencji kluczowych.
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
3. Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne.
4. Wyposażenie pracowni ICT i pracowni przyrodniczej.
5. Kursy, szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli.

Realizacja zadań w roku szkolnym 2017/2018

Rozwój kompetencji kluczowych – zajęcia dla uczniów:

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- matematyka – 6 grup,
- geografia – 6 grup,
- genetyka – 2 grupy,
- biologia – 1 grupa,
- chemia – 1 grupa,
- język angielski – 1 grupa,
- język niemiecki – 2 grupy,
- język rosyjski – 1 grupa,

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia:
- język angielski – 2 grupy,
- język rosyjski – 1 grupa,

c) koła zainteresowań, warsztaty, laboratoria:
- Zastosowanie GIS w geografii – 1 grupa,
- Doświadczalna fizyka – 1 grupa,
- Programowanie układów cyfrowych 1 grupa.

W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w projekcie otrzymało 364 uczniów.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe /zajęcia grupowe i indywidualne/
 - 14 grup.

Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne:

1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.
2. Wyjazd edukacyjny do Białowieskiego Parku Narodowego.
3. Wycieczka do Brześcia-Mińska na Białorusi.

Kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli:

1. GeoGebra dla początkujacych.
2. Widok Grafiki 3D w GeoGebrze.
3. GeoGebra - poziom średniozaawansowany.
4. Geogebra dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
5. Wprowadzenie do GIS.
6. Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS.

GeoGebra jest dynamicznym oprogramowaniem matematycznym przydatnym na wszystkich poziomach edukacji. W jednym, łatwym w użyciu pakiecie łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną.

GIS to Geographical Information Systems lub bardziej po polsku Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej. GIS jest to zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych. Przez informację przestrzenną rozumiemy każdą informację, którą możemy przypisać do konkretnego miejsca.                   

Wyposażenie pracowni ICT i pracowni przyrodniczej     

Zakupiono w ramach projektu 32 laptopy wraz z oprogramowaniem jako wyposażenie pracowni ICT. Zakupiono także pomoce dydaktyczne
i wyposażenie pracowni przyrodniczej mające pomóc w nauce matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii.                                                                       

Realizacja zadań w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne:

1. Wyjazdy edukacyjne na pokazy fizyczne - 2 grupy (wrzesień 2018 r.) 
2. Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik - 1 grupa (maj 2019 r.)                 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe /grupowe i indywidualne

Od września 2018 r. prowadzimy rekrutację na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - 18 grup. Zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach.  Udział w nich jest bezpłatny i dobrowolny. Zajęcia obejmują
6 godzin zajęć grupowych oraz 0,5 godziny zajęć indywidualnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do obecności na minimum 80 % zajęć.

Rozwój kompetencji kluczowych - zajęcia dla uczniów:

We wrześniu 2018 r. przeprowadziliśmy rekrutację na:
a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- matematyka – 6 grup,
- geografia – 6 grup,
- genetyka – 1 grupa,
- biologia – 1 grupa,
- chemia – 1 grupa,
- język angielski – 1 grupa,
- język niemiecki – 2 grupy,
- język rosyjski – 1 grupa,

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia:
- język angielski – 1 grupa,
- język rosyjski – 1 grupa,

c) koła zainteresowań, warsztaty, laboratoria:
- Zastosowanie GIS w geografii – 1 grupa,
- Doświadczalna fizyka – 1 grupa,
- Programowanie układów cyfrowych - 1 grupa.


Realizację zajęć rozpoczynamy we wrześniu i październiku. Zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach.  Udział w nich jest bezpłatny i dobrowolny. Liczba godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów wynosi 30. Każdy uczestnik jest zobowiązany do obecności na minimum 80 % zajęć.

 Obsługę rekrutacji prowadzi Biuro projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.